Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu turistul

 CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie
Nr. ……….. din ………….

  

PĂRŢILE CONTRACTANTE:
a) SC LISA-VIKMAR SRL, cu sediul social în loc. Ploiești, str. Dr. Carol Davila, nr. 9, bl. 118A, et. 4, ap. 35, jud. PRAHOVA, CUI 40422349, nr. înregistrare la Registrul Comerţului J29/239/2019, Conturi bancare: (RON) RO80OTPV180001325993RO01 și (EUR) RO37OTPV180001325993EU01, deschise la OTP Bank, titulară a Licenţei de turism nr. 1676 pentru Agenția de turism Lisa Travel, reprezentată de către dl Atodiresei Stelică, în calitate de administrator, tel./fax 0344.807.223, mobil 0771.324.020, mail contact@lisatravel.ro, denumită în continuare Agenţie,

şi
b) Dl/Dna .........................................., în calitate de călător/turist/reprezentantul călătorilor/turiștilor, numit/ă în continuare Turist, domiciliat/ă în ......................., str. .......................................... bl. ....... sc. ..... ap. ......... jud. .........................., posesor a CI seria ........... nr. ..............., eliberată de către ........................................ la data ................. , tel................................., mail ...................................................
am convenit să încheiem prezentul contract. 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice şi serviciilor asociate înscris în voucher (bilet de odihnă și tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract) şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.
1.2. Caracteristicile pachetului de servicii turistice sunt prezentate în ofertă iar aceasta este parte integrantă a acestui contract.
1.3. Agenția de turism organizatoare răspunde de organizarea și desfășurarea programului turistic în conformitate cu art. 14 din OG2/2018, precum și de garantarea sumelor plătite în conformitate cu Ordinul 156/2019 al Ministerului Turismului.
1.4. Nu sunt considerate pachete de călătorie şi nu sunt acoperite de asigurarea impotriva insolvenţei  agenţiei organizatoare:
a) pachetele şi serviciile de călătorie asociate care durează mai puţin de 24 ore, cu excepţia situaţiei în care acestea includ cazarea peste noapte;
b) pachetele şi serviciile de călătorie asociate, achiziţionate în temeiul unui acord general pentru organizarea unei călătorii de afaceri, încheiat între un comerciant şi o altă persoană fizică sau juridică acţionând din motive legate de activitatea sa comercială, afacerea, meseria sau profesia sa;
c) serviciile unice.

II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:
a) în momentul semnării lui de către turist prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
b) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea Agenţiei de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 30% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.
1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.
2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;
c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Fotografiile prezentate în cataloage, ofertele speciale, site-uri sau materialele publicitare sunt orientative şi au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea şi cantitatea serviciilor contractate de calator.
2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie. 

III. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
3.1. Preţul contractului este de ……….. şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul agenţiei şi TVA. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în Euro sau echivalentul în RON, stabilit la cursul BNR din ziua plății sau ziua precedentă, după caz, la care se adaugă o marjă de risc valutar de 2%.
3.2. Avansul este de ………... (20% din preţul pachetului de călătorie) iar restul de plată, de ……………….., se achită astfel:
a) pentru serviciile de călătorie care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;
b) pentru serviciile de călătorie care nu necesită confirmare din partea prestatorilor:
A. termene de plată pentru oferta STANDARD
30% din preţul pachetului de călătorie, cu minim 60 zile înaintea plecării;
50% din pretul pachetului de călătorie, cu minim 30 zile înaintea plecării.
B. termene de plata pentru oferta EARLY BOOKING
30% din preţul pachetului de călătorie, la termenul limită al ofertei de Early Booking;
50% din preţul pachetului de călătorie, cu minim 30 zile înaintea plecării.
Condiţiile de plată de mai sus, oferta standard şi oferta Early Booking, se aplică în toate cazurile, cu excepţia celor în care programul rezervat/confirmat are propriile reguli de achitare (vezi condiţiile ofertei sau ale programului turistic rezervat).
3.3. Dacă comanda se face în intervalul specific ofertelor speciale de “last minute”, serviciile se achită integral la data semnării comenzii.
3.4. Plata serviciilor de călătorie interne (destinaţia numai în România) se poate efectua şi cu vouchere de vacanţă, cu respectarea prevederilor OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. În cazul în care Turistul renunţă la pachetul de servicii de călătorie achiziţionat cu vouchere de vacanţă, Agenţia îi poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie de valoare cel puţin egală cu pachetul achiziţionat iniţial la care se adaugă plata penalităţilor aferente.
3.5. Conform OUG nr. 8/2009, în cazul renunţării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către Turist, Agentia nu poate restitui Turistului voucherele de vacanţă sau contravaloarea acestora în bani. Voucherele de vacanţă pot fi restituite Turistului, în cazul renunţării definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanţă conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢIEI
4.1. Agenţia se obligă să furnizeze Turistului bon de comandă numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie, standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a Agenţiei sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza turistului un bon de comandă dacă consideră necesar.
4.1.1. Agenţia se obligă să furnizeze turistului pachetul de servicii turistice/serviciile turistice în conformitate cu datele din bonul de comandă, respectiv, cu programul de călătorie standard, după caz.
4.1.2. Agenţia a pus la dispoziţia Turistului, pe website-ul propriu, informațiile precontractuale prin intermediul formularelor din Anexa nr. 1, precum și cele corespunzătoare art. 5 din OG2/2018, înainte de asumarea de către acesta a prezentului contract, referitoare la principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie: destinație, itinerariul și perioada sejurului, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport, locația, principalele caracteristici și categoria turistică a unităților de cazare, serviciile de masă oferite, vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al pachetului, dimensiunea grupului, limba în care vor fi furnizate serviciile respective, obligațiile de plată, posibilitatea cesionării contractului, penalitățile de modificare/anulare a  rezervării, precum și informații referitoare la asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, boală sau deces.
4.2. În cazul modificării uneia din prevederile esenţiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei.
În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.
4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă transport pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care Turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.
4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorării sau micşorării preţului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere Turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie Turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite Turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al acestuia la locul de plecare ori în alt loc agreat şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate Turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu Turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel puţin de 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse, după caz;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau intermediarului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a intermediarului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.11, 5.12 şi 5.14.
4.9. Agenția de turism organizatoare este obligată să acorde prompt asistență turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl pot prevedea sau evita, în conformitate cu art. 17 din OG2/2018.
În acest sens, turistul va lua legătura cu agenția organizatoare sau agenția intermediară, astfel:
a) agenția de turism organizatoare: tel/fax 0344.807.223, mobil 0771.324.020; mail contact@lisatravel.ro;
    - punct/persoană de contact la destinație: …………………………………………… ;
b) agenția de turism intermediară: tel: ………………….., mail:………………………… .
4.10. Agenția se obligă să înmâneze toate documentele de călătorie Turistului așa cum sunt ele furnizate de către sistemul de rezervări dar numai după ce turistul a achitat contravaloarea pachetului de servicii de călătorie/serviciilor turistice.
4.11. Agenția se obligă ca, după efectuarea rezervării, să corecteze eventualele erori de rezervare pe cheltuiala sa, dar numai în cazul în care acestea îi aparțin, referitoare la datele personale sau la serviciile solicitate şi în baza cărora se emit documentele de rezervare.
4.12. Informațiile furnizate turistului în temeiul art. 5 alin. (1) lit. a)c)d)e) și g) din OG2/2018 sunt parte integrantă a prezentului contract și nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părților contractante.
4.13. Agenția se obligă să informeze Turistul în timp util în cazul în care apar modificări de rezervare efectuate de către agenția organizatoare.
4.14. În cazul solicitării de către Turist a unor servicii speciale dar care nu sunt parte a pachetului, acestea vor fi transmise prestatorilor de servicii turistice, însă Agenția nu va putea fi trasă la răspundere pentru neonorarea acestora.
4.15. Agenția poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie și poate oferi Turistului rambursarea completă a tuturor plăților efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:
a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract/bonul de comandă/programul de călătorie, iar Agenția îl înștiințează pe Turist cu privire la încetarea contractului, în termenul stabilit de agenția organizatoare;
b) Agenția de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare și înștiințează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului.
În acest caz, rambursarea sumelor datorate se efectuează către călător fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TURISTULUI
5.1. Turistul are obligația de a achita restul de plată conform clauzelor din cap. III.
5.1.1. În cazul neachitării până la termenele limită, Agenția consideră că Turistul renunță la pachetul de servicii turistice și va dispune anularea rezervării, Turistul fiind obligat la plata penalităţilor de anulare conform pct. 6.1. din prezentul contract.
5.1.2. În cazul înștiințării Agenției de către turist, în scris, prin email, că acesta nu renunță la pachetul de servicii de călătorie, Agenția va face demersurile necesare pentru emiterea documentelor de călătorie cu reținerea în plus a unor penalități de întârziere la plată, de 1% pe zi din valoarea neachitată, pentru fiecare zi de întârziere. În acest caz, Turistul datorează penalizări de întârziere calculate până la data recuperării efective și integrale a debitului, cuantumul penalizărilor putând depăși cuantumul debitului.
5.2. În cazul în care Turistul nu poate să participe la călătoria turistică, independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenția cu cel puţin şapte zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între Turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi Agenţie (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului şi niciodată Agenţiei. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
5.3. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, între orele 14,00-18.00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12.00 a zilei de ieşire, înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Pentru sejururi în afara Romaniei, cazarea se face, de regulă, începând cu ora 14.00 a zilei de intrare şi se încheie la ora 12.00. Indiferent la ce oră are loc cazarea în acest interval orar, se consideră a fi consumată o zi hotelieră/noapte de cazare. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18.00 trebuie anunţată în prealabil. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului.
5.4. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului de servicii turistice, agenția de turism organizatoare:
- modifică semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie, așa cum sunt ele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din OG 2/2018; sau
- nu poate îndeplini cerințele speciale prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) din OG 2/2018; sau
- propune o majorare a prețului pachetului cu mai mult de 8%, indiferent de motivele majorării,
turistul poate opta pentru:
a) acceptarea modificărilor, noilor condiții ale contractului, propuse de către Agenție; sau
b) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea de către agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul, într-un termen care să nu depășească 14 zile calendaristice.
5.5. Turistul este obligat să comunice opțiunea sa Agenţiei, în termen de cinci zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la pct. 4.2. și, respectiv, pct. 5.4. privind modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute la pct. 4.7. lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru:           
a) acceptarea noilor condiţii ale contractului sau b) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor.
5.6. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile pct. 4.2. și, respectiv, pct. 5.4., se consideră că toate modificările au fost acceptate şi Turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate acestor modificări.
5.7. În cazul în care Turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.5. sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, Turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de către Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
5.8. În toate cazurile menţionate la pct. 5.7, Turistul are dreptul să solicite agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la pct. 4.7. lit. b);
c) anularea s-a făcut din vina Turistului.
5.9. Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.
5.10. În cazul în care Turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist. Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.
5.11. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la agenţie.
5.12. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care Turistul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere biletul de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.
5.13. Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agenţia sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar Agenţia nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.
5.14. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră sau al Ministerului de Externe. În cazul în care Turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei, care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare, enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
5.15. Agenţia recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
5.16. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.17. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.
5.18. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.
5.19. În cazul în care Turistul, care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice, refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natura cu acesta, acesta are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5.20. După primirea documentelor de călătorie, Turistul are obligația să verifice toate datele înscrise în acestea și să sesizeze Agenția în timp util în cazul în care depistează erori.

VI. RENUNŢĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI
6.1. În cazul în care Turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice/serviciile turistice asociate care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează.
6.1.1. În cazul serviciilor de călătorie, atât interne, cât şi externe:
A. Condiţii de anulare/penalizări oferta STANDARD
a) 20% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 89-60 zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 59-30 zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 80 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 29-7 zile calendaristice înainte de data plecării;
d) 100% din preţul pachetului de servicii, daca renunţarea se face într-un interval mai mic de 7 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la programul turistic.
B. Condiţii de anulare/penalizări ofertă EARLY BOOKING
a) 20% din preţul pachetului de servicii, daca renunţarea se face în intervalul cuprins între ziua confirmării rezervării şi 60 zile înainte de data plecării;
b) 50% din preţul pachetului de servicii, daca renunţarea se face în intervalul 59-30 zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 80 % din preţul pachetului de servicii, daca renunţarea se face în intervalul 29-7 zile calendaristice înainte de data plecării;
d) 100% din preţul pachetului de servicii, daca renunţarea se face într-un interval mai mic de 7 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la programul turistic.
6.1.2 Condiţiile de anulare/penalizare indicate la pct. 6.1.1. sunt standard şi se aplică în toate cazurile, cu excepţia celor în care programul rezervat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi condiţiile ofertei sau ale programului turistic; exemple: programe de Crăciun/Revelion, turism individual, turism intern, oferte speciale pentru sărbători legale, croaziere, destinaţii exotice etc). Pe lânga penalităţile indicate mai sus, călătorul va suporta şi eventualele taxe (ex: taxa pentru obţinerea vizei), dacă acestea nu sunt incluse în valoarea contractului.
6.2. În cazul în care Turistul care a contractat un pachet de servicii de călătorie şi a achitat un avans nu se prezinta în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul acestuia cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1. din contract.
6.3. - (1) În cazul în care plata pentru serviciile turistice interne a fost facută şi cu vouchere de vacanţă, penalizarea se va deduce în primul rând din valoarea voucherelor de vacanţă. Daca penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanţă, diferenţa care depăşeşte valoarea voucherelor de vacanţă se va reţine din valoarea achitată prin alte instrumente de plată. În cazul în care valoarea voucherelor de vacanţă este mai mare decât valoarea penalizării, diferenţa nu se restituie nici în vouchere şi nici în numerar, în cazul în care Turistul nu doreşte un alt serviciu turistic.
(2) În situaţia în care Turistul îşi manifestă dorinţa de a achiziţiona un alt serviciu turistic, atunci diferenţa rămasă se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care călătorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renunţarea la serviciile turistice iniţiale. În cazul în care Turistul nu îşi exprimă opţiunea în această perioadă, Agenţia nu îi mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii turistice. 
6.4. Pentru biletele de odihnă şi/sau tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale și numai dacă acestea nu fac parte din programele speciale pentru care nu este posibilă anularea.
6.5. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.6. Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul în care, după începerea călătoriei, serviciul de graniceri/poliţia de frontieră sau altă autoritate refuză să acorde Turistului dreptul de tranzitare pe teritoriul unui stat. Turistului i se va reţine, în această situaţie, contravaloarea totală a pachetului de servicii turistice.
6.7. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1. lit. d) se aplică şi în cazul în care Turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, daca nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.
6.8. Turistul trebuie sa depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de călătorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
6.9. Agenţia va acorda despagubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
6.10. Agenţia nu răspunde în situaţii de forţă majoră, grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, pericol public, atac terorist, embargou internaţional etc., precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Situaţiile de forţă majoră care nu sunt imputabile nici unei părţi exonerează Agenţia de orice răspundere.
6.11. Toate sumele de penalizare din prezentul contract se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de către Turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată. 

VII. RECLAMAŢII
7.1. În cazul în care Turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi în scris, clar şi explicit, o sesizare/cerere la faţa locului cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat și să o transmită prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai agenţiei organizatoare).
Datele de contact ale Agenţiei: conform pct. 4.9.
7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, Turistul poate depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum trei zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice Turistului, despăgubirile care i se cuvin, după caz. Despăgubirile financiare nu pot depăşi ca sumă contravaloarea sumelor achitate de către turişti. 

VIII. ASIGURĂRI
8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la societatea Omniasig Vienna Insurance Group SA din Bucureşti, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.
Poliţa de asigurare seria I nr. 57954, valabilă până la data de 19.05.2024, este afişată pe pagina web a Agenţiei: http://www.lisatravel.ro.
8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt după cum urmează.
8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea Turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie, societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea Turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.
8.2.2. În cazul în care Turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
8.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de  cinci zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2.
8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, Turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2. şi 8.2.3. şi 8.2.5.;
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.
8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist, din contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către Turist, acesta are obligaţia de a restitui suma primită în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie.
8.3. - (1) Facultativ, Turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau a altor tipuri de asigurări de călătorie.
(2) Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa la Agenţie despre cazurile acoperite de asigurarea storno.
8.4. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între Turist şi asigurător 

IX. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
9.1. Se constituie, ca anexe la contract, următoarele documente:
a) informaţiile precontractuale și oferta pdf a Agenţiei care conţine aceste informaţii;
b) formularul cu informaţiile standard conform OG 2/2018, afișat pe site-ul agenției, https://www.lisatravel.ro;
c) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

X. DISPOZIŢII FINALE
10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.
10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.
10.4. Turistul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetului de servicii turistice/serviciilor turistice, Turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenţiei.
10.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.
10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
10.7. Prin prezentul contract, Turistul îşi dă consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, ale sale şi ale turiştilor pe care-i reprezintă în contract, atât de către Agenţie, cât și de către persoanele secundare/terții/împuterniciţii, agenții organizatoare, prestatori de servicii turistice, companii de transport etc., în procesul de rezervare a serviciilor turistice pentru îndeplinirea contractului, precum şi pentru interesele legitime ale Agenţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prelucrare însemnând orice operaţiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.
Turistul a consultat Politica de confidenţalitate a Agenţiei, publicată pe site-ul acesteia www.lisatravel.ro, fiind de acord cu aceasta.
10.8. Turistul declară că reprezintă cu puteri depline pe următorii turiști:

Nr. crt Numele si prenumele Serie si nr. CI Observatii

 

SC LISA-VIKMAR SRL
Agenţia de turism Lisa Travel                                                                                            Turist
Reprezentant,    

                                                                                                                                               ...................................................
...................................................